Gebruikersvoorwaarden

 1. Inleiding

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op www.dieetcentrumzoersel.be Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Dieetcentrum Zoersel met zetel te 2980 Halle-Zoersel, Otterdreef 20 en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0465 703 631.

De toegang en het gebruik van de website van Dieetcentrum Zoersel is vrij – onverminderd de mogelijkheid van Dieetcentrum Zoersel om het gebruik van bepaalde diensten en het openbaar maken van bepaalde content tegen betaling aan te bieden – en de gebruiker van de website verbindt zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Indien u niet door deze gebruikersvoorwaarden wenst verbonden te zijn, gelieve de website van Dieetcentrum Zoersel dan niet te gebruiken.

 1. Gebruik van de website

Door gebruik van de website verbindt de gebruiker zich ertoe om:

 • De website van Dieetcentrum Zoersel en haar inhoud niet op een onrechtmatige en/of onwettelijke manier te gebruiken.
 • De website van Dieetcentrum Zoersel niet zodanig te gebruiken dat de inhoud wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
 • De website van Dieetcentrum Zoersel niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • De website van Dieetcentrum Zoersel niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van de privacy en intellectuele eigendom.
 • De website van Dieetcentrum Zoersel niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Dieetcentrum Zoersel.

Dieetcentrum Zoersel neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om het bestaan van een virus te detecteren. Niettemin moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen nooit onfeilbaar zijn. Dieetcentrum Zoersel kan daarom niet garanderen dat er zich geen virussen, kwaadaardige software, wormen of enige andere vorm van besmetting (zoals phishing, pharming, Trojaanse paarden e.d.) op haar website bevinden.

Dieetcentrum Zoersel is daarom niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou zijn van

 1. interferenties, nalatigheden, onderbrekingen, virussen, telefonische fouten of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem
 2. vertragingen of vergrendelingen in de werking van het elektronische systeem als gevolg van gebreken of overbelasting van de telefoonlijnen of het internet
 3. schade veroorzaakt door derden

Dieetcentrum Zoersel behoudt zich het recht voor om ten allen tijde en zonder aankondiging de toegang tot haar website te onderbreken met het oog op onderhoud of om deze te herstellen, bij te werken, te hernieuwen of te verbeteren.

Dieetcentrum Zoersel behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de inhoud van haar website te wijzigen.

 1. Intellectueel eigendomsrecht

Alle inhoud van de website van Dieetcentrum Zoersel en in het bijzonder alle gepubliceerde teksten zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dieetcentrum Zoersel, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of intranet, op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van een medewerker van Dieetcentrum Zoersel.

Mocht u vragen hebben, wordt u verzocht telefonisch of via mail contact op te nemen met Dieetcentrum Zoersel.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Belgische wetgeving is van toepassing op de website van Dieetcentrum Zoersel en deze gebruikersvoorwaarden, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.