Privacyverklaring

In deze privacyverklaring verwijzen we naar Dieetcentrum Zoersel met zetel te 2980 Halle-Zoersel, Otterdreef 20 en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0465 703 631. De website www.dieetcentrumzoersel.be wordt beheerd door Dieetcentrum Zoersel.
Dieetcentrum Zoersel hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van iedere gebruiker.

Dieetcentrum Zoersel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens via haar website www.dieetcentrumzoersel.be.
Dieetcentrum Zoersel verbindt zich ertoe om de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie” en de behandeling van de persoonlijke gegevens en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren, alsook de algemene Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Dieetcentrum Zoersel kan via haar website de volgende persoonsgegevens verwerken, inclusief en zonder beperking via het contactformulier en de cookies:

  • Informatie over de computer of mobiel apparaat van de gebruiker, zijn/haar bezoeken en gebruik van de website, inclusief zijn/haar IP-adres, besturingssysteem, browsertype en geografische locatie.
  • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de bezoeker zelf: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, opmerkingen.
  • Eventuele andere informatie die de gebruiker zelf beslist over te maken.

Dieetcentrum Zoersel kan de persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt gebruiken

  • voor doeleinden van klantenbeheer, bijvoorbeeld om vragen van de gebruiker te beantwoorden
  • voor statistisch onderzoek en een betere afstemming van onze diensten op de behoeften van de gebruiker
  • wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is

Dieetcentrum Zoersel stelt de persoonsgegevens van de gebruiker beschikbaar aan haar medewerkers op een “need to know”-basis.
Dieetcentrum Zoersel geeft de persoonsgegevens van de gebruikers door aan de volgende (categorieën) ontvangers:

  • verwerkers die door de gebruiker gestelde vragen beantwoorden
  • verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses
  • verwerkers die voorzien in hosting van haar website
  • organisaties waartoe een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te delen

Dieetcentrum Zoersel houdt zich eraan de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer te bewaren dan nodig voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

De gebruiker heeft het recht ons te verzoeken tot het inzien, verbeteren of verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens. Hij/zij dient een schriftelijk verzoek te richten tot Dieetcentrum Zoersel, Otterdreef 20 2980 Halle-Zoersel of info@dieetcentrumzoersel.be.
Dieetcentrum Zoersel zal de gebruiker binnen 1 (één) maand na het verzoek meedelen welk gevolg hieraan gegeven werd.

Tot slot heeft de gebruiker steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.